Condiții generale de transport colete

 

În momentul în care prezentați un colet la unul din punctele de colectare Tabita Tour în vederea expedierii, compania nu are obligația să verifice conținutul coletului.

Potrivit O.G 13/2013 privind serviciile poștale cu modificările și completările ulterioare, la art. 4 se prevede:
(1) Secretul trimiterilor poștale este inviolabil;
(2) Reținerea, deschiderea sau divulgarea conținutului trimiterilor poștale este permisă numai în condițiile și cu procedura prevazute de lege.

!! Clientul răspunde în totalitate de conținutul trimiterilor poștale și este răspunzător în fața legii prin nerespectarea obligaţiilor sale.

De asemenea, compania Tabita Tour nu răspunde de calitatea conținutului coletului pentru mărfurile sau bunurile perisabile, precum: carne crudă, murături neambalate corespunzator etc

Condițiile generale privind furnizarea serviciilor poștale Tabita Tour pot fi consultate mai jos sau în orice agenție Tabita Tour.

CONDIŢII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POŞTALE ÎN CADRUL SOCIETATII  TABITA TOUR S.R.L.

 

1. PREAMBUL

1.1. Termenii si conditiile prezentate mai jos şi afisate pe pagina de internet si la toate punctele de acces deservite de personal ale Societatii TABITA TOUR SRL, reprezinta clauzele contractului dintre expeditorul trimiterii postale si furnizorul serviciilor postale, denumita in continuare TABITA TOUR, avand sediul social in mun.Bistrita, Calea Moldovei nr.18, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J06/395/2002, având codul de identificare fiscală RO 15027110, judet Bistrita-Nasaud.

1.2. In momentul predării trimiterii postale, clientul accepta aceste clauze, pentru el si pentru orice alta persoana care are interes in expediere, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).

1.3. Conditiile si clauzele  TABITA TOUR SRL se aplica in acelasi timp si pentru integrator, cu care expeditorul a fost incheiat  un  contract pentru a colecta, sorta, transporta sau livra trimiterile postale.

1.4. Niciun angajat al societatii Tabita Tour si nimeni altcineva nu are autoritatea de a schimba oricare din termenii sau conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, sau de a face orice promisiune in numele societatii.

1.5. Nicio dispozitie primita verbal sau in scris anterior sau ulterior semnarii documentului de transport, nu va putea constitui o modificare a conditiilor si termenilor prezentului contract.

1.6. TABITA TOUR oferă și prestează servicii poștale incluse în sfera serviciului universal, dar și neincluse în sfera serviciului universal, având ca obiect colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale, în condițiile prezentate mai jos.

 

2. CONDIŢII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POŞTALE ÎN REŢEAUA POŞTALĂ TABITA TOUR 

 

Condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale in reteaua postala TABITA TOUR, respectiv regulile pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poştală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale, sunt urmatoarele:

2.1.Trimiterile postale trebuie sa contina datele de identificare complete ale destinatarului (in cazul serviciului contra ramburs si ale expeditorului), scrise lizibil, corect si complet, (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, optional si numerele de telefon pentru a se putea contacta destinatarul si respectiv expeditorul in cazul serviciului contra ramburs). Expeditorul raspunde de toate datele transmise.

2.2.Trimiterile postale trebuie sa fie ambalate corespunzător de catre expeditor, cu un înveliş exterior opac care să nu permită vizualizarea conţinutului.

2.3.Ambalajul trebuie sa fie intact (fără crăpături, rupturi) si să corespundă volumului, greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei prestarii serviciului postal şi să fie în forme uşor de mânuit, aplicându-li-se pe ambalaj etichete sugestive ce vor indica modul de manipulare si depozitare.

2.4.Ambalajul şi închiderea trimiterilor poştale trebuie să asigure protejarea acestora impotriva deteriorarii, dar si a inviolabilitatii trimiterii postale, în aşa fel încât sa nu permita deteriorarea prin presiune sau prin manipulări succesive şi să nu se amestece cu conţinutul altor trimiteri poştale, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat fără ca o acţiune de spoliere să fie vizibilă; agrafele metalice folosite la închiderea trimiterilor nu trebuie să fie tăioase şi nici să împiedice executarea serviciului poştal. 

2.5.Ambalajul folosit de expeditor se considera suficient in cazul in care se apreciaza ca protejeaza trimiterea postala, de la depunerea ei la punctul de acces pana la eliberarea ei destinatarului in conditii normale de colectare, sortare, transport si livrare.

2.6.Dimensiunea maxima a unui colet ce face obiectul unei trimiteri postale este de 60x50x30 cm, cu greutatea maxima de 50 kg.
2.7.Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a trimiterilor de corespondenţă care conţin şi obiecte fără valoare comercială (ex.: fotografii, agrafe de prindere a documentelor etc.) trebuie să fie ambalate astfel încât să nu împiedice operaţiunile de prelucrare.

2.8.TABITA TOUR accepta trimiterile postale care nu necesita transport si depozitare in conditii speciale de temperatura.

2.9. Dacă pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, TABITA TOUR va aplica etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare. TABITA TOUR poate pune la dispoziţia expeditorului etichete tipizate. TABITA TOUR se obliga să recunoască şi să folosească inscripţionările şi etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor şi normelor tehnice în vigoare.
2.10. TABITA TOUR accepta bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În această situaţie responsabilitatea pierderii totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.

2.11. Este interzis să se aplice pe trimiterile poştale alte etichete decât cele care se raportează la serviciile poştale, cu excepţia celor aplicate pe ambalajul original al bunului; ambalajul trimiterilor postale nu trebui sa contina etichete reutilizate, informatii a unor expedieri anterioare (adrese, coduri postale, numere de telefon, etc.) sau coduri de bare sau puncte, de natura sa ingreuneze procesul de sortare, scanare si inregistrare a trimiterilor postale.

2.12. Trimiterile poştale trebuie să prezinte, pe ambalaj spaţii suficiente pentru înscrierea menţiunilor de serviciu şi aplicarea etichetelor.

2.13.Trimiterile postale care contin bunuri fragile sau care necesita o manipulare speciala, ambalate si etichetate de catre expeditor, vor fi acceptate cu conditia ca expeditorul sa le ambaleze corespunzator intr-o cutie rezistenta umpluta cu materiale protectoare corespunzatoare, care atenueaza socul mecanic si sa le eticheteze corespunzator cu etichete sugestive care sa indice modul de manipulare si depozitare, si sa accepte ca TABITA TOUR se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor/integrator şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale care sunt inscriptionate/etichetate corespunzator.In cazul in care expeditorul/integratorul nu declara furnizorului trimiterile postale care contin bunuri fragile, astfel incat acesta sa poata verifica la preluare indeplinirea conditiilor corespunzatoare de ambalare si etichetare, in cazul in care prezinta vicii ascunse prin ambalare, expeditorul/integratorul accepta ca expedierea se va face pe propriul sau risc.

2.14.TABITA TOUR furnizează serviciul de trimitere contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate. Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorul a indicat în mod corect şi complet toate datele sale de identificare. 

Moneda admisă în care se face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani de la destinatari este RON/EURO. 

Suma maximă admisă pentru serviciul contra ramburs este de 1000 euro sau echivalentul in lei la cursul BNR valabil din ziua preluarii trimiterii postale.

2.15. TABITA TOUR furnizează servicii de trimitere cu valoare declarată, servicii ale căror particularităţi constau în asigurarea unei trimiteri poştale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau parţiale ori deteriorării, pentru o sumă care nu poate depăşi valoarea declarată de către expeditor, şi în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea trimiterii poştale.

Termenul în care poate fi solicitată de expeditor dovada privind depunerea trimiterii poștale care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată este de 9 luni de la data depunerii acesteia, TABITA TOUR având obligația de a comunica dovada respectivă în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data solicitării, printr-o metodă agreată cu expeditorul sau integratorul (de exemplu, fax, e-mail etc), fără a implica costuri suplimentare în sarcina expeditorului.

În cazul serviciilor de trimitere cu valoare declarată, valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 10.000 RON. 

2.16.La momentul acceptarii trimiterilor postale care fac obiectul serviciului contra ramburs sau a celor cu valoare declarata TABITA TOUR se obliga sa mentioneze pe documentul de transport acest serviciu.

2.17.Obiectul serviciului postal poate face un numar minim de 1 (una) trimitere postala si maxim nelimitat, cu exceptia serviciului de publicitate prin posta, in cazul carora numarul minim de trimiteri este de 500, depuse de catre acelasi expeditor la acelasi punct de acces al TABITA TOUR.

2.18.Zonele geografice in care TABITA TOUR asigura livrarea trimiterilor postale prin mijloace proprii sunt: in Romania si spatiul UE prin sistemul propriu de distributie sau a oricarei forme contractate de TABITA TOUR cu furnizorii prin intermediul sistemului de distributie al acestora.

2.19.Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice delegatia si actul de identitate. Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al destinatarului a persoanei care preia trimiterea postala de la punctul de contact deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice delegatia si actul de identitate.

2.20.  Modalitatile de plata a serviciilor postale:

Serviciile postale furnizate de TABITA TOUR pot fi achitate în numerar, prin Ordin de Plata, in lei sau euro.

Plata serviciilor se face, de regula, in avans fata de prestarea lor.

TABITA TOUR poate accepta, prin incheierea unui contract, plata in alte conditii decat cele prevazute la acest punct.

 

3. TABITA TOUR exclude de la colectare, sortare, transport si livrare urmatoarele:

3.1.Trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs (de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope, droguri, arme sau părţi ale acestora, muniţii, etc.); 

3.2.Trimiterile poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, sau trimiterile postale care constau in bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate sau în ambalaj transparent;

3.3. Trimiterile postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi, neindepartate;

3.4.Trimiterile postale ambalate de către expeditor atunci când ambalajul si etichetarea folosita nu corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. 

3.5.Trimiterile poştale a căror prelucrare necesită condiţii speciale pe care TABITA TOUR nu le poate asigura;

3.6.Trimiterile poştale al căror conţinut sau ambalaj exterior ar putea să afecteze integritatea şi sănătatea persoanelor sau să determine pagube materiale;

3.7.Trimiterile poştale care conţin următoarele obiecte: monede, bilete de bancă,bancnote sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur, argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase, bijuterii şi alte obiecte preţioase;

3.8. Trimiteri postale de bunuri perisabile, precum si cele sensibile la temperatura sau care necesita conditii speciale de temperatura pe care TABITA TOUR nu le poate asigura;

3.9.Trimiteri postale care prin greutatea si volumul lor sau ambalarea necorespunzatoare, prezinta greutati la manipulare si transbordare;

3.10. Trimiterile postale care se constata ca sunt bunuri fragile sau care necesita o manipulare speciala, neambalate si neetichetate corespunzator de catre expeditor/integrator si pentru care expeditorul refuza ambalarea/etichetarea lor corespunzatoare de catre furnizor.

 

4. Conditii de calitate

4.1. TABITA TOUR va depune toate eforturile rezonabile pentru a livra trimiterile postale interne si internationale in termenul asumat, respectiv in termen de 5 zile lucratoare de la data depunerii trimiterii postale de catre expeditor.

4.2. In cazul serviciului contra ramburs, termenul de returnare catre expeditori a contravalorii trimiterilor postale interne si internationale care fac obiectul acestui serviciu este de 10 zile lucratoare de la data livrarii ; 

4.3. Expeditorul este de acord cu orice traseu sau redirectionare, inclusiv posibilitatea ca trimiterea sa fie transportata prin locuri  de oprire intermediare.  

4.4. Termenul de pastrare pentru toate trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarului si nici returnate expeditorului, este de 18 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces. Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate in depozitele  TABITA TOUR. Clientul va primi o notificare prin care este instiintat ca are obligatia de a ridica trimiterea postala, precum si denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al depozitului TABITA TOUR de la care poate fi ridicată trimiterea poştală. Exceptand perioada avizata de mai jos, incepand cu a unsprezecea zi pentru cazul trimiterilor postale interne si cu a treizeci si una zi pentru cazul trimiterilor postale internationale, pentru pastrarea fiecarei trimiteri postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului, TABITA TOUR va percepe o taxă de depozitare în sumă de 2 lei/zi calendaristică de întârziere, până la data ridicării efective a trimiterilor postale. 

4.5. Pe întreaga perioadă de păstrare de 18 luni expeditorul poate plăti integral tariful si poate solicita restituirea trimiterii poştale. În cazul în care expeditorul solicită restituirea trimiterii poştale, trebuie să plătească cheltuielile ocazionate de păstrarea acesteia. 

4.6. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale dupa expirarea termenului de pastrare.

4.7. TABITA TOUR are obligaţia de a păstra la punctul de contact deservit de personal, trimiterile poştale în vederea predării acestora destinatarului prin prezentarea acestuia la punctul de contact, in termen de 10 zile sau, în cazul trimiterilor poştale internaţionale, de 30 de zile, începând din ziua următoare avizării destinatarului trimiterilor poştale. 

4.8. În momentul predarii catre TABITA TOUR SRL a trimiterii postale, clientul va accepta termenii si conditiile expuse în acest document indiferent daca a semnat sau nu documentul de transport (AWB-ul). Momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală este momentul preluării trimiterii poştale de către personalul TABITA TOUR.

4.9. Data depunerii in reteaua postala TABITA TOUR este data la care trimiterea poştală a fost colectată prin intermediul punctelor de acces TABITA TOUR, dacă aceasta a fost colectată înainte de ultima operaţiune de ridicare a trimiterilor poştale stabilită pentru respectivul punct de acces. În cazul în care colectarea are loc după acest moment-limită, se consideră că data depunerii trimiterii este data următoarei zile lucrătoare celei la care trimiterea poştală este colectată prin intermediul punctelor de acces, iar utilizatorul este de acord cu acest fapt.

4.10. TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală, cu data depunerii acestora la punctele de acces, cât şi cu denumirea sau marca sa comercială. 

4.11. TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală sau preluate de la un alt furnizor de servicii poştale, cu data depunerii trimiterilor poștale, respectiv cu data preluării trimiterii poștale de la un alt furnizor. Data depunerii este data la care trimiterea poştală a fost colectată de către personalul TABITA TOUR.

4.12. TABITA TOUR va marca toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poştă cu inscripţia „publicitate".

4.13. TABITA TOUR va asigura elemente de identificare proprii pentru personalul însărcinat cu colectarea şi distribuirea trimiterilor poştale.

4.14. TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalaţiile fizice care fac parte din reţeaua sa poştală, punctele de acces, mijloacele de transport şi punctele de contact.

4.15. Predarea trimiterilor poştale se realizează personal către destinatar sau către persoana autorizată să primească trimiterea poştală. TABITA TOUR nu efectuează livrări la cutia poștală.

 

5. CONFIDENŢIALITATE SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 

5.1.TABITA TOUR are obligaţia de a nu divulga şi de a nu oferi terţilor posibilitatea de a lua la cunoştinţă, în orice mod şi în orice moment al prestării serviciilor poştale, de informaţii referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii poştale ori la conţinutul trimiterii poştale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

5.2.  TABITA TOUR are obligaţia de a nu utiliza metode de manipulare a trimiterilor poştale care pot da oricăror persoane posibilitatea de a cunoaşte conţinutul acestora.

5.3. TABITA TOUR este înregistrată la Autoritatea Națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 15471, iar acceptarea termenilor și condițiilor de livrare ale Tabita Tour presupune acordul clientului de a prelucra datele cu caracter personal în conformitate cu Legea 677/2001.

5.4.Tabita Tour prelucrează datele cu caracter personal având funcție de identificare de aplicabilitate generală cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, precum și ale art. 2 din Decizia nr. 132 a ANSPDCP: (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitate generala poate fi efectuata numai dacă:

persoana vizata și-a dat în mod expres consimțământul;

prelucrarea este prevazuta în mod expres de o dispoziție legală;

(2) Orice prelucrare de date cu caracter personal, (…), poate fi efectuata numai dacă persoana vizata și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare. În cazul în care persoana vizată refuză consemnarea în scris a datelor cu caracter personal, vor beneficia de prestarea serviciului.

Conform art. 12 din Legea 677/2001 privind informarea persoanei vizate:

“(1) în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoană poseda deja informațiile respective:

identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

scopul în care se face prelucrarea datelor;

informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.

(2) în cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel putin următoarele informații, cu excepția cazului în care aceasta persoană posedă deja informațiile respective:

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

b) scopul în care se face prelucrarea datelor;

c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării.”

Prin citirea Termenilor si Conditiilor ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de interventie, dreptul de opozitie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor  garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.

Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate si expediate la adresa: Calea Moldovei nr.18, Bistrita, Bistrita-Nasaud, in atentia Tabita Tour, va puteti exercita dreptul de interventie asupra datelor, dupa caz:
- rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in special a datelor incomplete sau inexacte;
- transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
- notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.Utilizatorul isi va putea exprima optiunea, cu ocazia completarii si semnarii acordului pentru prelucrarea de date, cu privire la prelucrarea de date personale culese prin intermediul site-ului www.tabitatour.ro.
Modificarea optiunii de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face in scris, prin inregistrarea la Tabita Tour a unei cereri in acest sens.

 

6.  OBLIGATIA DE RETURNARE A TRIMITERILOR POSTALE

 

6.1. TABITA TOUR are obligaţia de a returna expeditorului, la cel mai apropiat punct de acces al TABITA TOUR, trimiterea postala care nu a putut fi predată destinatarului din una din următoarele cauze:

a) destinatarul trimiterii poştale înregistrate sau persoana autorizată să primească  trimiterea poştală nu au fost găsite la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de contact deservit de personal a expirat;

b) destinatarul trimiterii poştale înregistrate sau persoana autorizată să preia trimiterea poştală a refuzat primirea acesteia sau achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;

6.2. Trimiterile poştale care nu pot fi livrate la destinatar din motivele prevăzute la art. 6.1 sunt returnate expeditorului cu condiţia ca acesta să achite un tarif suplimentar.

6.3. TABITA TOUR are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterilor postale  în următoarele cazuri:  

a) cand, dupa preluarea trimiterii postale, rezultă în mod neîndoielnic, că trimiterea poştala contine bunuri interzise la transport sau nu respectă condiţiile speciale de transport stabilite conform legislatiei in domeniu, respectiv legislatia statelor pe teritoriul carora urmeaza a se realiza livrarea ori a statelor care urmeaza a fi tranzitate;

b) când, după preluarea trimiterilor postale, acestea au produs sau pot produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale, cu mentiunea ca, în acest caz, furnizorul poate distruge trimiterea poştală cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractul încetând de drept. Sarcina probei îi revine furnizorului.

6.4. Termenul de returnare catre expeditor a trimiterilor postale (atat interne, cat si internationale) care nu au putut fi predate destinatarului din una dintre cauzele de mai sus, este de 15 zile lucratoare, calculat de la data expirarii perioadei de avizare sau a incercarii de livrare, dupa caz. 

 

7. RASPUNDEREA TABITA TOUR

 

7.1. TABITA TOUR răspunde pentru paguba pricinuită în cazul furtului, pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul predării la destinatar.

7.2. Raspunderea TABITA TOUR se limiteaza strict numai la pierderea si paguba directa. Toate celelalte tipuri de pierderi sau pagube sunt excluse (inclusiv, dar nelimitandu-se la, beneficii nerealizate, venituri, dobanzi, afaceri viitoare) chiar daca acestea sunt speciale sau indirecte si chiar daca riscul unor asemenea pierderi au fost aduse la cunostinta TABITA TOUR inainte sau dupa acceptarea trimiterii.

7.3.  TABITA TOUR răspunde pentru trimiterile poştale după cum urmează:

  a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, inclusiv dacă respectiva trimitere poştală face sau nu obiectul unui serviciu contra ramburs;

     2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoare declarată;

  3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului incasat, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată sau unui serviciu contra ramburs;

b) în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:

        1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

        2. cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului incasat, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

c) în cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenţa corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care  TABITA TOUR a încasat rambursul parţial de la destinatar.

7.4.În afara despagubirilor prevazute la art. 7.3 lit. a) se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterilor postale.

7.5.În cazul neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabil pentru serviciul poştal standard.

7.6. La sumele prevăzute la pct.7.3 lit.a) și b) mai sus se adaugă dobânda legală penalizatoare care curge din momentul introducerii reclamaţiei prealabile sau, după caz, al introducerii cererii de chemare în judecată, indiferent care dintre aceste momente intervine primul.

7.7. TABITA TOUR răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte, iar in cazul in care nu exista acorduri internationale, raspunde in conformitate cu dispozitiile aplicabile din legislatia interna.

7.8.Expeditorul poate renunta, in favoarea destinatarului, la dreptul de despagubire care ii revine.

7.9.Pierderea completa a continutului este echivalenta cu pierderea trimiterii postale.

7.10.In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea este la nivelul valorii declarate.

7.11. În cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, livrarea unei trimiteri poştale se poate realiza de către un furnizor de servicii poştale distinct de cel care a colectat trimiterea poştală, cu condiția ca acesta să fie autorizat pentru furnizarea serviciului poștal al cărui obiect îl face respectiva trimitere poştală. În cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, furnizorul care a colectat trimiterea poştală răspunde faţă de utilizator pentru prestarea serviciului.

 

8.  CAZURI DE EXONERARE A RASPUNDERII TABITA TOUR

 

8.1. TABITA TOUR  este exonerată de răspundere în următoarele cazuri:

a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;

b) destinatarul nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale;

c) trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totală ori parţială a conţinutului trimiterii poştale;

d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu excepţia tarifului de asigurare.

 

9. MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR. RECLAMATIA PREALABILA, PLANGEREA INAINTATA CATRE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE, INTRODUCEREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA  SI REGULI PRIVIND ACORDAREA DESPAGUBIRILOR

 

9.1. În vederea acordării de despăgubiri, expeditorul sau destinatarul este obligat să introducă, în termen de 6 luni calculat de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces, o reclamaţie prealabilă privind neîndeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de către TABITA TOUR a obligaţiilor sale.

9.2. Reclamatiile pot fi transmise prin: fax la nr. 0263.215.599, e-mail la adresa:  HYPERLINK "mailto:colete@tabitatour.ro" reclamatii@tabitatour.ro, depunere personala la sediul societatii sau la punctele de acces sau de contact (reclamantului eliberandu-i-se numar de inregistare) sau prin posta cu confirmare de primire. Confirmarea primirii reclamatiei se face prin aceeasi metoda prin care aceasta a fost primita: prin fax, catre numarul de fax de la care a fost transmisa reclamatia, prin e-mail, catre adresa de e-mail de la care s-a primit reclamatia sau prin completarea corespunzatoare si semnarea confirmarii de primire pentru situatia in care aceasta a fost transmisa printr-un astfel de serviciu.

9.3. In scopul solutionarii reclamatiilor, dovezile acceptate pot fi: documentele de transport/copie a facturii si a documentelor care atesta plata, ambalajul trimiterii poştale, bunul distrus/deteriorat care face obiectul trimiterii poştale etc., dupa caz.

9.4. TABITA TOUR  are obligaţia de a soluţiona reclamaţia prealabilă intr-un termen care nu va depasi 3 luni de la data introducerii acesteia. Termenul de solutionare a reclamatiei cumulat cu termenul de plata, nu va putea fi mai mare de 3 luni de la data introducerii reclamaţiei, in cazul reclamatiilor intemeiate.

9.5. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut la art.9.4. utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autorităţii de reglementare. Plângerea înaintată autorităţii de reglementare va fi însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile. Aceste dispozitii nu condiţionează dreptul niciuneia dintre părţi de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, în condiţiile legii.

9.6. În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de un an. Termenul de prescripţie curge de la data depunerii trimiterii poştale. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

9.7. Expeditorul poate renunţa la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

9.8. Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

9.9. Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

9.10. Plata despăgubirilor se face in termen de 30 zile de la solutionarea reclamatiei, fara a depasi termenul de 3 luni de la introducerea reclamatiei. Părţile vor conveni modalitatea adecvata de plată, de rambursare sau compensare a prejudiciului, in cazul reclamatiilor intemeiate, care poate fi plata in numerar, prin virament in cont bancar, etc. sau alte forme convenite de catre parti.

9.11. Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută la art. 7. Pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

 

10 . RĂSPUNDEREA EXPEDITORULUI

 

10.1. Expeditorul răspunde pentru pagubele cauzate TABITA TOUR prin nerespectarea obligaţiilor sale.

 

11. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

 

11.1. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere TABITA TOUR, în cazul neexecutării obligaţiilor asumate.

11.2. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică TABITA TOUR să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate. În cazul în care invocă forţa majoră, TABITA TOUR are obligaţia să o aducă la cunoştinţa expeditorului, în scris ori prin mijloacele de comunicare în masă, în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore şi încetarea acesteia se vor comunica în maximum 15 zile de la apariţie.

11.3. Prin caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică TABITA TOUR să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate.

 

12. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

12.1.Contractul individual încheiat între expeditor sau integrator şi furnizorul TABITA TOUR încetează în unul dintre următoarele cazuri:

a) prin predarea trimiterii poştale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;

b) prin predarea către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;

c)  prin acordul părţilor;

d) la expirarea termenului de păstrare stabilit conform pct. 4.5;

e) prin imposibilitatea fortuită de executare a contractului, timp de 6 luni de la colectarea trimiterii poştale;

f) de drept, când, după preluarea trimiterilor postale acestea au produs sau pot produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale; în acest caz, furnizorul poate distruge trimiterea poştală cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractul încetând de drept.  

 

13. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 

13.1. Legea aplicabilă  este legea română.

13.2. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu aceste Conditii generale de furnizare a serviciilor postale, se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în lipsa acordului părţilor, prin intermediul instanţelor judecătoreşti competente de la sediul furnizorului de servicii postale.

 

SOCIETATEA  TABITA TOUR   S.R.L.

Administrator,
SIGHIARTAU Ioan-Eugen