Condiții generale de transport

CONDIŢII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR POŞTALE ÎN CADRUL SOCIETATII TABITA TOUR S.R.L.
1.PREAMBUL
1.1. Termenii si conditiile prezentate mai jos şi afisate pe pagina de internet si la toate punctele de acces deservite de personal ale Societatii TABITA TOUR SRL , reprezinta clauzele contractului dintre expeditorul trimiterii postale si furnizorul serviciilor postale, denumita in continuare TABITA TOUR, avand sediul social in mun.Bistrita, Calea Moldovei nr.18, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J06/395/2002, având coduldeidentificarefiscalăRO15027110,judetBistrita-Nasaud.
1.2. In momentul predării trimiterii postale, clientul accepta aceste clauze, pentru el si pentru orice alta persoanacareareinteresinexpediere,indiferentdacasemneazasaunudocumentuldetransport(AWB).
1.3. Conditiile si clauzele TABITA TOUR SRL se aplica in acelasi timp si pentru integrator, cu care a fost incheiat un contractpentruacolecta,sorta,transportasaulivratrimiterilepostale.
1.4. Niciun angajat al societatii Tabita Tour si nimeni altcineva nu are autoritatea de a schimba oricare din termenii sau conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, sau de a face orice promisiune in numele societatii.
1.5. Nicio dispozitie primita verbal sau in scris anterior sau ulterior semnarii documentului de transport, nu va puteaconstituiomodificareaconditiilorsitermenilorprezentuluicontract.
1.6.TABITATOUR oferășiprestează serviciipoștaleincluseîn sferaserviciului universal,darșineincluseînsfera serviciului universal, având ca obiect colectarea, sortarea, transportul şi livrarea trimiterilor poștale interne și internaționale,încondițiileprezentatemaijos.
 
2.CONDIŢII DE ACCEPTARE A TRIMITERILOR POŞTALE ÎN REŢEAUA POŞTALĂ TABITA TOUR:
 
Condiţiile de acceptare a trimiterilor poştale in reteaua postala TABITA TOUR, respectiv regulile pe care trebuie să le îndeplinească trimiterea poştală pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor poştale,sunturmatoarele:
2.1.Trimiterile postale trebuie sa contina datele de identificare complete ale destinatarului (in cazul serviciului ramburs si al expeditorului), scrise lizibil, corect si complet, (nume şi prenume/denumirea în cazul persoanelor juridice, respectiv adresa completă de livrare, numerele de telefon pentru a se putea contacta destinatarul si respectivexpeditorulincazulserviciuluiramburs).Expeditorulraspundedetoatedateletransmise.
2.2.Trimiterile postale trebuie sa fieambalate corespunzătorde catre expeditor, cu un învelişexterioropac care sănupermităvizualizareaconţinutului. 2.3.Ambalajul trebuie sa fie intact (fără crăpături, rupturi) si să corespundă volumului, greutăţii, formei şi naturii conţinutului, cât şi modului şi duratei prestarii serviciului postal şi să fie în forme uşor de mânuit,aplicându-li-sepeambalajetichetesugestivecevorindicamoduldemanipularesidepozitare. 2.4.Ambalajul şi închiderea trimiterilor poştale trebuie să asigure protejarea acestora impotriva deteriorarii dar si a inviolabilitatii trimiterii postale, în aşa fel încât sa nu permita deteriorarea prin presiune sau prin manipulări succesive şi să nu se amestece cu conţinutul altor trimiteri poştale, iar accesul la conţinut să fie imposibil de realizat fără ca oacţiunedespoliere să fie vizibilă;agrafele metalice folosite laînchiderea trimiterilor nu trebuie săfietăioaseşinicisăîmpiediceexecutareaserviciuluipoştal.
2.5.Ambalajul folosit de expeditor se considera suficient in cazul in care se apreciaza ca protejeaza trimiterea postala, de la depunerea ei la punctul de acces pana la eliberarea ei destinatarului in conditii normale de colectare,sortare,transportsilivrare.
2.6.Dimensiunea maxima a unui colet ce face obiectul unei trimiteri postale este de 60x50x30 cm, cu greutatea maximade50kg.
2.7.Pentru a fi acceptate în reţeaua poştală a trimiterilor de corespondenţă care conţin şi obiecte fără valoare comercială (ex.: fotografii, agrafe de prindere a documentelor etc.) trebuie să fie ambalate astfel încât să nu împiediceoperaţiuniledeprelucrare.
2.8.TABITA TOUR accepta bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În această situaţie responsabilitatea pierderii totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de viciiascunseprinambalare,revineexpeditorului.
2.9.TABITA TOUR accepta trimiterile postale care nu necesita transport si depozitare in conditii speciale de temperatura.
2.10. Este interzis să se aplice pe trimiterile poştale alte etichete decât cele care se raportează la serviciile poştale, cu excepţia celor aplicate pe ambalajul original al bunului; ambalajul trimiterilor postale nu trebui sa contina etichete reutilizate, informatii a unor expedieri anterioare (adrese, coduri postale, numere de telefon, etc...) sau coduri de bare sau puncte, de natura sa ingreuneze procesul de sortare, scanare si inregistrare a trimiterilorpostale.
2.11. Trimiterile poştale trebuie să prezinte, pe ambalaj spaţii suficiente pentru înscrierea menţiunilor de serviciuşiaplicareaetichetelor.
2.12.Trimiterile postale care contin bunuri fragile sau care necesita o manipulare speciala vor fi acceptate cu conditia ca expeditorul sa le ambaleze corespunzator intr-o cutie rezistenta umpluta cu materiale protectoare corespunzatoare, care atenueaza socul mecanic si sa le eticheteze corespunzator cu etichete sugestive care sa indice modul de manipulare si depozitare, si sa accepte ca TABITA TOUR se obligă să recunoască şi să respecte inscripţiile/etichetele aplicate de expeditor/integrator şi să acorde o atenţie specială în manipularea şi depozitarea trimiterilor poştale care sunt inscriptionate/etichetate corespunzator. In cazul in care expeditorul/integratorul nu declara furnizorului trimiterile postale care contin bunuri fragile, astfel incat acesta sa poata verifica la preluare indeplinirea conditiilor corespunzatoare de ambalare si etichetare, in cazul in care prezinta vicii ascunse prin ambalare, expeditorul/integratorul accepta ca expedierea se va face pe propriul sau risc.
2.13.TABITA TOUR se obliga să recunoască şi să folosească inscripţionările şi etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor şi normelor tehnice în vigoare. TABITA TOUR nu asigura o manipularespecialapentrutrimiterilepostaleneambalatesineetichetatecorespunzatordecatreexpeditor.
2.14.TABITA TOUR furnizează serviciul de trimitere contra ramburs, serviciu poştal a cărui particularitate constă în achitarea de către destinatar expeditorului, prin intermediul reţelei poştale, a contravalorii bunului care face obiectul trimiterii poştale înregistrate.Preluarea acestor trimiteri poştale se face numai în condiţiile în care expeditorulaindicatînmodcorectşicomplettoatedatelesaledeidentificare. Monedaadmisăîncaresefacecolectarea,respectivachitareasumelordebanideladestinatariesteRON/EURO. Sumamaximăadmisăpentru serviciul de rambursestede1000euro sauechivalentul inleila cursulBNRvalabil dinziuapreluariitrimiteriipostale. 2.15. În cazul serviciilor de trimitere cu valoare declarată, valoarea maximă acceptată a valorii declarate este de 10.000RON.
2.16.La momentul acceptarii trimiterilor postale contra ramburs sau a celor cu valoare declarata TABITA TOUR seobligasamentionezepedocumentuldetransportacestserviciu.
2.17. Furnizorul de servicii poştale este obligat să accepte bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În această situaţie responsabilitatea pierderii totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului. Coletele continand bunuri interzise de dipozitiile legale si care din greseala au fost acceptate de Tabita Tour nu sunt in nici un caz indrumateladestinatie,nicipredatedestinatarilor,nicireturnatelaorigine.
2.18. Dacă pentru anumite trimiteri poştale sunt necesare măsuri speciale de manipulare şi depozitare, în funcţie de natura lor, furnizorul de servicii poştale trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare şi depozitare. Furnizorul de servicii poştale poate pune la dispoziţia expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii poştale este obligat să recunoască şi să folosească inscripţionările şi etichetele aplicate de expeditor,atuncicândacesteacorespundstandardelorşinormelortehniceînvigoare.
2.19.Obiectul serviciului postal se poate face un numar minim de 1 (una) trimitere postala si maxim nelimitat, cu exceptia serviciului de publicitate prin posta in cazul carora numarul minim de trimiteri este de 500, depuse laacelasipunctdeaccesdetinute.
2.20.Zonele geografice in care TABITA TOUR poate livra trimiterile postale prin mijloace proprii sunt : in Romania si spatiul UE la toate punctele de acces.Iar zonele geografice in care poate asigura livrarea trimiterilor postaleprinintermediulaltorfurnizorisunt:latoatepuncteledeaccesalefurnizorului.
2.21.Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului a persoanei care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal angajat sau contractat al Furnizorului este actul de identitate, iar in cazul persoanelor juridice delegatia si actul de identitate.Dovada identitatii/calitatii de reprezentant al destinatarului
3
carepreia trimiterea postala dela punctuldecontact deservitde personalangajatsau contractat alFurnizorului esteactuldeidentitate,iarincazulpersoanelorjuridicedelegatiasiactuldeidentitate. 2.22. Modalitatiledeplataaserviciilorpostale: ServiciilepostalefurnizatedeTABITATOURpotfiachitatînnumerar,prinOrdindePlata,inleisaueuro. Plataserviciilorseface,deregula,inavansfatadeprestarealor. TABITA TOUR poate accepta, prin incheierea unui contract, plata in alte conditii decat cele prevazute la acest punct.
3.TABITATOUR exclude de lac olectare,sortare,transport si livrare urmatoarele:
3.1.Trimiterile poştale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispoziţii legale, fie chiar şi numai pe o porţiune din parcurs(de exemplu, dar fără a se limita la acestea: substanţe explozive, toxice, inflamabile, psihotrope,droguri,armesaupărţialeacestora,muniţii,etc.);
3.2.Trimiterile poştale al căror ambalaj prezintă inscripţii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacăsedepunneambalatesauînambalajtransparent; 3.3.Trimiterilepostalecareprezintaetichetesauinscriptiivechi,neindepartate; 
3.4.Trimiterile postale ambalate de către expeditor atunci când ambalajul si etichetarea folosita nu corespunde standardelor şi normelor tehnice în vigoare. În această situaţie responsabilitatea pierderii totale sau parţiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de viciiascunseprinambalare,revineexpeditorului. 3.5.TrimiterilepoştaleacărorprelucrarenecesităcondiţiispecialepecareTABITATOURnulepoateasigura; 3.6.Trimiterile poştale al căror conţinut sau ambalaj exterior ar putea să afecteze integritatea şi sănătatea persoanelorsausădeterminepagubemateriale;
3.7.Trimiterile poştale fără valoare declarată care conţin următoarele obiecte: monede, bilete de bancă,bancnote sau valori la purtător, cecuri de călătorie, platină, aur, argint, prelucrate sau nu, pietre preţioase,bijuteriişialteobiectepreţioase;
3.8. Trimiteri postale de bunuri perisabile care nu sunt protejate corespunzator prin ambalare precum si cele sensibile la temperatura sau care necesita conditii speciale de temperatura pe care TABITA TOUR nu le poate asigura;
3.9.Trimiteri postale care prin greutatea si volumul lor sau ambalarea necorespunzatoare, prezinta greutati la manipularesitransbordare;
3.10. Trimiterile postale care se constata ca sunt bunuri fragile sau care necesita o manipulare speciala neambalate si neetichetate corespunzator de catre expeditor/integrator si pentru care expeditorul refuza ambalarea/etichetarealorcorespunzatoaredecatrefurnizor.
4.Conditiidecalitate
4.1. TABITA TOUR, va depune toate eforturile rezonabile pentru a livra trimiterile si coletele postale. TABITA TOUR, asigura livrarea trimiterilor si a coletelor postale la destinatari in termen de 5 zile lucratoare dupa data depuneriidecatreexpeditor.
4.2. In cazul serviciului contra ramburs termenul de returnare catre expeditori a contravalorii trimiterilor si a coletelor postale care fac obiectul acestui serviciu este de 10 zile lucratoare de la data livrarii ; termenul nu includenumăruldeziledeavizare;
4.3. In cazul in care trimiterile si coletele postale nu au putut fi predate destinatarului sau destinatarul refuza achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs, timpii de returnare la expeditor sauintegratoraacestora,estede15zilelucratoare.
4.4. Expeditorul este de acord cu orice traseu sau redirectionare, inclusiv posibilitatea ca trimiterea sa fie transportataprinlocuri deoprireintermediare.
4.5. Termenul de pastrare pentru toate trimiterile postale care nu au putut fi livrate, este de 18 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces. Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate in depozitele TABITA TOUR . Clientul va primi o notificare prin care este instiintat ca are obligatia de a ridica trimiterea postala in termen de maxim 5 zile de la primirea adresei de notificare, precum si denumirea, adresa şi programul de lucru cu publicul al depozitului TABITA TOUR de la care poate fi ridicată trimiterea poştală. In caz contrar, incepand cu a sasea zi, pentru pastrarea fiecarei trimiteri postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului, TABITA TOUR va percepe o taxă de depozitare în sumă de 2 lei/zi calendaristică de întârziere, până la data ridicării efective a trimiterilor postale.
4.6. Pe întreaga perioadă de păstrare de 18 luni expeditorul poate plăti integral tariful ori poate solicita restituirea trimiterii poştale. În cazul în care expeditorul solicită restituirea trimiterii poştale, trebuie să plăteascăcheltuielileocazionatedepăstrareaacesteia.
4.7. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici expeditorilor devin proprietatea furnizoruluideserviciipostaledupaexpirareatermenuluidepastrare.
4.8. In cazul trimiterilor poştale care nu pot fi livrate destinatarilor şi nici returnate expeditorilor, conţinând alimente perisabile sau substanţe care prin natura lor aduc atingere mediului înconjurător, persoanelor sau celorlaltor trimiteri poştale, TABITA TOUR va colabora cu instituţiile abilitate în vederea eliberării de sarcini de prelucrare.
4.9. TABITA TOUR are obligaţia de a păstra la punctul de contact deservit de personal, trimiterile poştale în vederea predării acestora destinatarului prin prezentarea acestuia la punctul de contact, in termen de 10 zile sau, în cazul coletelor poştale internaţionale de 30 de zile, începând din ziua următoare avizării destinatarului trimiterilorpoştale.
4.10. În momentul predarii catre TABITA TOUR SRL a trimiterii si a coletelor postale, clientul (expeditor sau destinatar) va accepta termenii si conditiile expuse în acest document indiferent daca a semnat sau nu documentul de transport (AWB-ul).Momentul acceptării trimiterii poştale în reţeaua poştală este momentul preluăriitrimiteriipoştaledecătrepersonalulTABITATOUR.
4.11. Data depunerii in reteaua postala TABITA TOUR este data la care trimiterea poştală a fost colectată prin intermediul punctelor de acces TABITA TOUR, dacă aceasta a fost colectată înainte de ultima operaţiune de ridicare a trimiterilor poştale stabilită pentru respectivul punct de acces. În cazul în care colectarea are loc după acest moment-limită, se consideră că data depunerii trimiterii este data următoarei zile lucrătoare celei la care trimitereapoştalăestecolectatăprinintermediulpunctelordeacces.
4.12.TABITA TOURva inscripţionaîn mod lizibiltoate trimiterilepoştale introduseîn reţeaua sa poştală, cudata depuneriiacestoralapuncteledeacces,câtşicudenumireasaumarcasacomercială.
4.13. TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil toate trimiterile poştale introduse în reţeaua sa poştală sau preluate de la un alt furnizor de servicii poştale, cu data depunerii trimiterilor poștale, respectiv cu data preluării trimiterii poștale de la un alt furnizor. Data depunerii este data la care trimiterea poştală a fost colectatădecătrepersonalulTABITATOUR.
4.14. TABITA TOUR va marca toate trimiterile poştale care fac obiectul serviciului de publicitate prin poştă cu inscripţia„publicitate".
4.15. TABITA TOUR va asigura elemente de identificare proprii pentru personalul însărcinat cu colectarea şi distribuireatrimiterilorpoştale.
4.16. TABITA TOUR va inscripţiona în mod lizibil cu denumirea sau marca sa comercială toate instalaţiile fizice carefacpartedinreţeauasapoştală,puncteledeacces,mijloaceledetransportşipuncteledecontact.
 
5.CONFIDENŢIALITATE SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
5.1.TABITA TOUR SRL are obligaţia de a nu divulga şide a nu oferi terţilor posibilitatea de a lua la cunoştinţă, în orice mod şi în orice moment al prestării serviciilor poştale, de informaţii referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii poştale ori la conţinutul trimiteriipoştale,cuexcepţiacazurilorprevăzutedelege.
5.2. TABITA TOUR SRL are obligaţia de a nu utiliza metode de manipulare a trimiterilor poştale care pot da oricărorpersoaneposibilitateadeacunoaşteconţinutulacestora.
5.3. TABITA TOUR SRL este înregistrată la Autoritatea Națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul 15471 iar acceptarea termenilor și condițiilor de livrare ale Tabita Tour presupuneacordulclientuluideaprelucradatelecucaracterpersonalînconformitatecuLegea677/2001.
5.4.Tabita Tour prelucrează datele cu caracter personal având funcție de identificare de aplicabilitate generală cu respectarea prevederilor art. 8 din Legea 677/2001, precum și ale art. 2 din Decizia nr. 132 a ANSPDCP: (1) Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare de aplicabilitategeneralapoatefiefectuatanumaidacă: 1. persoanavizatași-adatînmodexpresconsimțământul; 2. prelucrareaesteprevazutaînmodexpresdeodispozițielegală; (2) Orice prelucrare de date cu caracter personal, (…), poate fi efectuata numai dacă persoana vizata și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare. În cazul în care persoana vizată refuză consemnareaînscrisadatelorcucaracterpersonal,vorbeneficiadeprestareaserviciului. Conformart.12dinLegea677/2001privindinformareapersoaneivizate: “(1) în cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizata, operatorul este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel putin următoarele informații, cu excepția cazului în care această persoanăposedadejainformațiilerespective: 1. identitateaoperatoruluișiareprezentantuluiacestuia,dacăestecazul;
5
2. scopulîncaresefaceprelucrareadatelor; 3. informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; 4. orice alte informații a căror furnizare este impusa prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținândseamadespecificulprelucrării. (2) în cazul în care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat ca, în momentul colectării datelor sau, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel putin următoareleinformații,cuexcepțiacazuluiîncareaceastapersoanăposedădejainformațiilerespective: a)identitateaoperatoruluișiareprezentantuluiacestuia,dacăestecazul; b)scopulîncaresefaceprelucrareadatelor; c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; existenta drepturilor prevazute de prezenta lege pentru persoana vizata, in special a dreptului de acces, de intervențieasupradatelorșideopoziție,precumșicondițiileîncarepotfiexercitate; d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de supraveghere, ținândseamadespecificulprelucrării.” Prin citirea Termenilor si Conditiilor ati luat la cunostinta faptul ca va sunt garantate drepturile prevazute de lege,respectivdreptullainformare,dreptuldeaccesladate, dreptuldeinterventie, dreptuldeopozitie, dreptul dea nu fisupus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justitiei in caz de incalcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatieaacestordate. Pebazauneicereriscrise,datate,semnatesiexpediatelaadresa:CaleaMoldoveinr.18,Bistrita,Bistrita-Nasaud, inatentiaTabitaTour,vaputetiexercitadreptuldeinterventieasupradatelor,dupacaz: - rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,inspecialadatelorincompletesauinexacte; - transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma Legii 677/2001pentru protectia persoanelorcuprivirelaprelucrareadatelorcucaracterpersonalsiliberacirculatieaacestordate; - notificarea catre tertii carora le-au fost dezvaluite datele, daca aceasta notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.Utilizatorul isi va putea exprima optiunea, cu ocazia completarii si semnarii acordului pentru prelucrarea de date, cu privire la prelucrareadedatepersonaleculeseprinintermediulsite-uluiwww.tabitatour.ro. Modificarea optiunii de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal se poate face in scris, prin inregistrarealaTabitaTourauneicereriinacestsens.
6. OBLIGATIADERETURNAREATRIMITERILORPOSTALE
6.1. TABITA TOUR are obligaţia de a returna expeditorului trimiterea postala care nu a putut fi predată destinataruluidinunadinurmătoarelecauze: a)destinatarul trimiterii poştale înregistrate sau persoana autorizată să primească trimiterea poştală nu au fost găsitelaadresaindicată,iartermenuldepăstrarelapunctuldecontactdeservitdepersonalaexpirat; b) destinatarul trimiterii poştale înregistrate sau persoana autorizată să preia trimiterea poştală a refuzat primirea; 6.2. Trimiterile poştale care nu pot fi livrate la destinatar din motivele prevăzute la art. 6.1 sunt returnate expeditoruluicucondiţiacaacestasăachiteuntarifsuplimentar. 6.3.TABITATOURaredreptuldearefuzapredareacatredestinataratrimiterilorpostale înurmătoarelecazuri: a) cand dupa preluarea trimiterii postale, rezultă în mod neîndoielnic, în urma utilizării unor metode de observare rezonabilecare sănu afectezesecretulcorespondenţei, cătrimiterile poştale nurespectă condiţiile generaledeacceptare. b) când după preluarea trimiterilor postale acestea au produs sau pot produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale cu mentiunea ca în acest caz, furnizorul poate
6
distruge trimiterea poştală cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului,contractulîncetânddedrept.Sarcinaprobeiîirevinefurnizorului.
7.RASPUNDEREATABITATOUR
7.1. TABITA TOUR răspunde pentru paguba pricinuită în cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentulpredăriiladestinatar. 7.2. Raspunderea TABITA TOUR selimiteaza strict numaila pierderea sipaguba directa.Toatecelelalte tipuri de pierderi sau pagube sunt excluse (inclusiv dar nelimitandu-se la beneficii nerealizate, venituri, dobanzi, afaceri viitoare) chiar daca acestea sunt speciale sau indirecte si chiar daca riscul unor asemenea pierderi au fost aduse lacunostintaTABITATOURinaintesaudupaacceptareatrimiterii. 7.3. TABITATOURrăspundepentrutrimiterilepoştaleinternedupăcumurmează: a)încazdepierdere,furtsaudistrugeretotală:   1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoaredeclarată,inclusivdacărespectivatrimiterepoştalăfacesaunuobiectulunuiserviciucontraramburs;   2. cu valoarea rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu contra ramburs fără valoaredeclarată;   3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului incasat, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unuiserviciudetrimiterecuvaloaredeclaratăsauunuiserviciucontraramburs; b)încazdepierdereoridistrugereparţialăsaudeteriorare: 1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterilepoştaledepusedeschise,carefacobiectulunuiserviciudetrimiterecuvaloaredeclarată; 2. cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise,carefacobiectulunuiserviciudetrimiterecuvaloaredeclarată;
3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului incasat, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială saudeteriorareatrimiterilorpoştalecarenufacobiectulunuiserviciudetrimiterecuvaloaredeclarată. c) În cazul unei trimiteri care face obiectul unui serviciu contra ramburs, furnizorul de servicii poştale răspunde cu întreaga valoare a rambursului pentru situaţia în care nu a restituit expeditorului întreaga valoare a acestuia sau cu diferenţa corespunzătoare până la valoarea integrală a acestuia, în cazul în care TABITA TOUR a încasat rambursultotalsauparţialdeladestinatar. 7.4Înafaradespagubirilorprevazutelaart.7.3serestituiesitarifeleincasateladepunereatrimiterilorpostale. 7.5.În cazul neefectuării prestaţiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor poştale, nominalizate de expeditor prin indicaţii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar faţă de tariful aplicabilpentruserviciulpoştalstandard. 7.6.În cazul pierderii dovezii privind predarea trimiterii poştale înregistrate, confirmată în scris de către destinatar, furnizorul de serviciu poştal are obligaţia întocmirii şi punerii la dispoziţia expeditorului a unui duplicataldoveziidepredare. 7.7.TABITA TOUR răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte, iar in cazul in care nu exista acorduri internationale, raspunde in conformitatecudispozitiileaplicabiledinlegislatiainterna. 7.8.Expeditorulpoaterenunta,infavoareadestinatarului,ladreptuldedespagubirecareiirevine. 7.9. În cazul unuiserviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, livrarea unei trimiteri poştale se poate realiza de către un furnizor de servicii poştale distinct de cel care a colectat trimiterea poştală, cu condiția ca acesta să fie autorizat pentru furnizarea serviciului poștal al cărui obiect îl face respectiva trimitere poştală. În cazul unui serviciu poştal prestat de mai mulţi furnizori, furnizorul care a colectat trimiterea poştală răspunde faţă de utilizatorpentruprestareaserviciului.
8. CAZURIDEEXONERAREARASPUNDERIITABITATOUR
8.1.TABITATOUR esteexoneratăderăspundereînurmătoarelecazuri: a)pagubas-aproduscaurmareafapteiexpeditoruluisaudestinatarului; b) expeditorul in momentul predarii trimiterii postale nu a indicat o adresa corecta si completa care să permită predarea trimiterii poştale catre destinatar, după caz, nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor poştale; c) trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul,deteriorareasaudistrugereatotalăoriparţialăaconţinutuluitrimiteriipoştale;
7
d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptullarestituireatarifelorachitate,cuexcepţiatarifuluideasigurare.
9. MECANISMUL DE SOLUTIONARE A RECLAMATIILOR. RECLAMATIA PREALABILA, PLANGEREA INAINTATA CATRE AUTORITATEA DE REGLEMENTARE, INTRODUCEREA CERERII DE CHEMARE IN JUDECATA SIREGULIPRIVINDACORDAREADESPAGUBIRILOR
9.1. În vederea acordării de despăgubiri, expeditorul sau destinatarul este obligat să introducă, în termen de 6 luni calculat de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces, o reclamaţie prealabilă privind neîndeplinireadecătreTABITATOURaobligaţiilorsale. 9.2. Reclamatiile pot fi transmise prin : fax la nr. 0263.215.599 si e-mail la adresa : reclamatii@tabitatour.ro, depunere personala la sediul societatii sau la punctele de acces sau de contact (reclamantului eliberandu-i-se numardeinregistare)sauprinpostacuconfirmaredeprimire. 9.3. In scopul solutionarii reclamatiilor, dovezile acceptate pot fi documentele de transport/copie a facturii si a documentelorcareatestaplata,etc. 9.4. TABITA TOUR are obligaţia de a soluţiona reclamaţia prealabilă intr-un termen care nu va depasi 3 luni de ladataintroduceriiacesteia. 9.5. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut la art.9.4. utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autorităţii de reglementare. Plângerea înaintată autorităţii de reglementare va fi însoţită de dovada îndeplinirii proceduriireclamaţiei prealabile. Aceste dispozitiinu condiţionează dreptul niciuneia dintre părţidea seadresa instanţelorjudecătoreşticompetente,încondiţiilelegii. 9.6. În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de un an.Termenul de prescripţie curge de la data depunerii trimiterii poştale. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţiidereglementare. 9.7.Expeditorulpoaterenunţaladreptulsăudedespăgubireînfavoareadestinatarului. 9.8.Pierdereacompletăaconţinutuluiesteechivalentăcupierdereatrimiteriipoştale. 9.9. Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate. 9.10. Plata despăgubirilor se face in termen de 30 zile de la solutionarea reclamatiei. Părţile vor conveni modalitateaadecvatadeplată,derambursaresaucompensareaprejudiciului,incazulreclamatiilorintemeiate. 9.11 Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută la art. 7. Pagubele indirecteşibeneficiilenerealizatenusedespăgubesc
10.RĂSPUNDEREAEXPEDITORULUI
10.1.ExpeditorulrăspundepentrupagubelecauzateTABITATOURprinnerespectareaobligaţiilorsale.
11.FORŢAMAJORĂŞICAZULFORTUIT
11.1. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere TABITA TOUR, în cazul neexecutării obligaţiilor asumate. 11.2. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică TABITA TOUR să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate.În cazulîn care invocă forţamajoră,TABITA TOURare obligaţia să oaducă lacunoştinţaexpeditorului, în scris ori prin mijloacele de comunicare în masă, în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore şi încetareaacesteiasevorcomunicaînmaximum15ziledelaapariţie. 11.3. Prin caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil, apărut după încheiereacontractuluişicareîmpiedicăTABITATOURsăîşiexecutetotalsauparţialobligaţiileasumate.
8
12.ÎNCETAREACONTRACTULUI
12.1Contractul individual încheiat între expeditor sau integrator şi furnizorul TABITA TOUR încetează în unul dintreurmătoarelecazuri: a)prinpredareatrimiteriipoştalecătredestinatarsaureturnareaacesteialaexpeditor; b)prinpredareacătreexpeditoracontravaloriibunuluicarefaceobiectulserviciuluicontraramburs; c) prin predarea către expeditor a dovezii privind livrarea către destinatar a trimiterii poştale care face obiectul serviciuluiconfirmaredeprimire; d)prinacordulpărţilor; e)laexpirareatermenuluidepăstrarestabilitconformpct.4.5; g)prinimposibilitateafortuitădeexecutareacontractului,timpde6lunidelacolectareatrimiteriipoştale; h) de drept, când, după preluarea trimiterilor postale acestea au produs sau pot produce iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale ; în acest caz, furnizorul poate distruge trimiterea poştală cu respectarea legislaţiei aplicabile şi, atunci când este posibil, cu informarea expeditorului, contractulîncetânddedrept.
11.LEGEAAPLICABILĂ.LITIGII
11.1.Legeaaplicabilă estelegearomână. 11.2. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu aceste Conditii generale de furnizare a serviciilor postale, se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în lipsa acordului părţilor, prin intermediul instanţelor judecătoreşti competentedelasediulfurnizoruluideserviciipostale.
SOCIETATEA TABITATOUR S.R.L. Administrator, SIGHIARTAUIoan-Eugen