Condiții generale de transport colete

tabita sus

 

CONDIŢII GENERALE PRIVIND FURNIZAREA SERVICIILOR

POŞTALE ÎN CADRUL SOCIETATII  TABITA TOUR S.R.L.

 

PREAMBUL

 

1.1. Termenii si conditiile prezentate mai jos şi afisate la toate Agenţiile Societatii TABITA TOUR SRL, reprezinta clauzele contractului dintre expeditorul trimiterii postale si furnizorul serviciilor postale, denumita in continuare TABITA TOUR, avand sediul social in mun.Bistrita, Calea Moldovei nr.18, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J06/395/2002, având codul de identificare fiscală RO 15027110, judet Bistrita-Nasaud.

1.2. In momentul predării expedierii, clientul accepta aceste clauze, pentru el si pentru orice alta persoana care are interes in expediere, indiferent daca semneaza sau nu documentul de transport (AWB).

1.3. Conditiile si clauzele  TABITA TOUR SRL se aplica in acelasi timp si pentru partile cu care a fost incheiat  un  contract pentru a colecta, transporta sau livra trimiterile postale.

1.4. Niciun angajat al societatii noastre si nimeni altcineva nu are autoritatea de a schimba oricare din termenii sau conditiile generale privind furnizarea serviciilor postale, sau de a face orice promisiune in numele societatii.

1.5. Nicio dispozitie primita verbal sau in scris anterior sau ulterior semnarii documentului de transport, nu va putea constitui o modificare a conditiilor si termenilor prezentului contract.

 

CONDIŢII GENERALE DE ACCEPTARE

 

2.1.Dimensiunea maxima a unui colet ce face obiectul unei trimiteri postale este de 60x50x30 cm, cu greutatea maxima de 50 kg.
2.2. Trimiterile postale trebuiesc ambalate si sigilate conform fiecarui tip de bun, intr-un ambalaj intact care sa corespunda formei, greutatii si naturii continutului, aplicându-li-se etichete sugestive ce vor indica modul de manipulare si depozitare. Ambalarea trimiterilor postale intra în sarcina expeditorului, avand o forma usoara de manuit, iar continutul sa poata fi protejat.

2.3 Bunurile perisabile si cele sensibile la temperatura vor fi transportate cu conditia ca expeditorul sa le ambaleze corespunzator, si sa accepte ca expedierea se va face pe propriul sau risc in cazul in care ambalajul nu corespunde bunurilor expediate. TABITA TOUR nu asigura o manipulare speciala pentru astfel de trimiteri.

2.4. Ambalajul folosit de expeditor se considera suficient in cazul in care se apreciaza ca protejeaza  trimiterea postala, de la depunerea ei la punctul de acces pana la eliberarea ei destinatarului in conditii normale de colectare, sortare, transport si livrare.

2.5 Se exclud de la colectare, sortare, transport si livrare:

a)  Trimiteri postale constand din bunuri al caror transport este interzis prin dispozitii legale.

b) Trimiteri postale al caror ambalaj prezinta inscriptii care contravin ordinii publice si bunelor moravuri.

c)  Trimiteri postale care prezinta etichete sau inscriptii vechi, neindepartate.

d) Trimiteri postale de bunuri perisabile care nu sunt protejate prin ambalaje si conditii speciale la transport pentru respectarea normelor sanitare, veterinare si fitosanitare.

e) Trimiteri postale care prin greutatea si volumul lor prezinta greutati la manipulare si transbordare.
2.6. Trimiterea postala trebuie sa contina datele de identificare a destinatarului (in cazul serviciului ramburs si al expeditorului), scrise lizibil, corect si complet, (numerele de telefon pentru a se putea contacta destinatarul ).Expeditorul raspunde de toate datele transmise.
2.7.  TABITA TOUR  asigura transportul trimiterilor postale internationale prin reprezentantii societatii, la punctele de acces.
2.8. Persoana care depune trimiterea postala la punctul de acces TABITA TOUR, va face dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului, persoana juridica prin legitimare si prin prezentarea dovezii de reprezentant al persoanei juridice.
2.9.  Serviciul postal poate fi achitat în numerar, prin O.P, bilet la ordin sau fila CEC, in lei sau euro.

2.10. TABITA TOUR, va depune toate eforturile rezonabile pentru a livra trimiterile si coltele postale.  TABITA TOUR, asigura livrarea trimiterilor si a coletelor postale  la destinatari in termen de 5 zile lucratoare dupa data depunerii de catre expeditor.

2.11. In cazul serviciului ramburs termenul de returnare catre expeditori a contravalorii trimiterilor si a coletelor postale care fac obiectul acestui serviciu este de 10 zile lucratoare de la data livrarii.

2.12. In cazul in care trimiterile si coletele postale nu au putut fi predate destinatarului sau destinatarul refuza achitarea contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs, timpii de returnare la expeditor sau integrator a acestora, este de 15 zile lucratoare.

2.13. Expeditorul este de acord cu orice traseu sau redirectionare, inclusiv posibilitatea ca trimiterea sa fie transportata prin locuri  de oprire intermediare.  

2.14. În momentul predarii catre TABITA TOUR SRL a trimiterii si a coletelor postale, clientul (expeditor sau destinatar) va accepta termenii si conditiile expuse în acest document indiferent daca a semnat sau nu AWB-ul.

 

CONFIDENŢIALITATE

 

3.1.  TABITA TOUR SRL are obligaţia de a nu divulga şi de a nu oferi terţilor posibilitatea de a lua la cunoştinţă, în orice mod şi în orice moment al prestării serviciilor poştale, de informaţii referitoare la identitatea sau la alte date cu caracter personal ale deponentului, expeditorului sau destinatarului trimiterii poştale ori la conţinutul trimiterii poştale, cu excepţia cazurilor prevăzute de lege.

3.2.  TABITA TOUR SRL are obligaţia de a nu utiliza metode de manipulare a trimiterilor poştale care pot da oricăror persoane posibilitatea de a cunoaşte conţinutul acestora.

3.3. TABITA TOUR are obligaţia de a păstra la punctul de acces deservit de personal,trimiterile poştale în vederea predării acestora destinatarului prin prezentarea acestuia la punctul de acces, in termen de 10 zile sau, în cazul coletelor poştale internaţionale de 30 de zile, începând din ziua următoare avizării destinatarului trimiterilor poştale.

3.4 Termenul de pastrare pentru toate trimiterile postale este de 18 luni si se calculeaza de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces. Trimiterile postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului vor fi pastrate in depozitele  TABITA TOUR . Clientul va primi o notificare prin care este instiintat ca are obligatia de a ridica trimiterea postala in termen de maxim 3 zile de la primirea adresei. In caz contrar, incepand cu a patra zi, pentru pastrare fiecarei trimiteri postale la dispozitia expeditorului sau destinatarului, TABITA TOUR va percepe o taxă de depozitare în sumă de 2 lei/zi calendaristică de întârziere, până la data ridicării efective a trimiterilor postale.

3.5. Pe întreaga perioadă de păstrare de 18 luni expeditorul poate plăti integral tariful ori poate solicita restituirea trimiterii poştale. În cazul în care expeditorul solicită restituirea trimiterii poştale, trebuie să plătească cheltuielile ocazionate de păstrarea acesteia.

  3.6. Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale dupa expirarea termenului de pastrare.

 

    4.  OBLIGATIA DE RETURNARE A TRIMITERILOR POSTALE4.1.  TABITA TOUR  are obligaţia de a returna expeditorului trimiterea postala care nu a putut fi predată destinatarului din una din următoarele cauze :

       a) destinatarul trimiterii poştale înregistrate sau persoana autorizată să primească    trimiterea poştală nu au fost găsite la adresa indicată, iar termenul de păstrare la punctul de acces deservit de personal a expirat;

       b) destinatarul trimiterii poştale înregistrate sau persoana autorizată să preia   trimiterea poştală au refuzat primirea;

4.2. Trimiterile  poştale care nu pot fi livrate la destinatar din motivele prevăzute la art.       4.1 sunt returnate expeditorului cu condiţia ca acesta să achite un tarif suplimentar.

     4.3. TABITA TOUR are dreptul de a refuza predarea catre destinatar a trimiterilor postale  în următoarele cazuri:  

    a) cand dupa preluarea trimiterii postale, rezultă în mod neîndoielnic, în urma utilizării unor metode de observare rezonabile care să nu afecteze secretul corespondenţei, că trimiterile poştale nu respectă condiţiile generale de acceptare.

    b) când, după preluarea trimiterilor postale acestea au produs sau pot produce  iminent pagube persoanelor, mediului, instalaţiilor utilizate sau altor trimiteri poştale.

 

5. RASPUNDEREA COMPANIEI

 

   5.1. TABITA TOUR răspunde pentru paguba pricinuită în cazul pierderii totale sau parţiale ori al deteriorării trimiterii poştale, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces şi momentul predării la destinatar.

   5.2. Raspunderea TABITA TOUR se limiteaza strict numai la pierderea si paguba directa. Toate celelalte tipuri de pierderi sau pagube sunt excluse (inclusiv dar nelimitandu-se la beneficii nerealizate, venituri, dobanzi, afaceri viitoare) chiar daca acestea sunt speciale sau indirecte si chiar daca riscul unor asemenea pierderi au fost aduse la cunostinta TABITA TOUR inainte sau dupa acceptarea trimiterii.

   5.3.  TABITA TOUR răspunde pentru trimiterile poştale interne după cum urmează:

  a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

  1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

  2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;

  3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere poştală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii poştale a omis încasarea rambursului de la destinatar;

   4. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

        b) în caz de pierdere ori distrugere parţială sau deteriorare:

  1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile poştale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

  2. cu cota-parte corespunzătoare greutăţii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile poştale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

  3. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, în caz de pierdere parţială, distrugere parţială sau deteriorare a trimiterilor poştale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

5.4 In afara despagubirilor prevazute la art. 5.3 se restituie si tarifele incasate la depunerea trimiterilor postale.

5.5 TABITA TOUR răspunde pentru trimiterile poştale internaţionale în conformitate cu prevederile acordurilor internaţionale la care România este parte, iar in cazul in care nu exista acorduri internationale, raspunde in conformitate cu dispozitiile aplicabile din legislatia interna.

 

      6. REGULI PRIVIND ACORDAREA DESPAGUBIRILOR

 

6.1. Pierderea completă a conţinutului este echivalentă cu pierderea trimiterii poştale.

6.2. Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

6.3. Plata despăgubirilor se face in termen de 30 zile de la solutionarea reclamatiei. Părţile vor conveni modalitatea de plată.

 

7.  CAZURI DE EXONERARE A RASPUNDERII

 

7.1. TABITA TOUR  este exonerată de răspundere în următoarele cazuri:

a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;

b) trimiterea a fost primită fără obiecţii de către destinatar, cu excepţia reclamaţiilor referitoare la pierderea, furtul sau distrugerea conţinutului trimiterii poştale;

c) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forţă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate.

 

 8.  RECLAMATIA PREALABILA

 

8.1. În vederea acordării de despăgubiri, expeditorul sau destinatarul este obligat să introducă,  în termen de 6 luni calculat de la data depunerii trimiterii poştale la punctul de acces, o reclamaţie prealabilă privind neîndeplinirea de către TABITA TOUR a obligaţiilor sale.

8.2. Reclamatiile pot fi transmise prin : fax la nr. 0263.215.599 si e-mail la adresa : colete@tabitatour.ro, depunere personala la sediul societatii sau la punctelor de acces, reclamantului eliberandu-i-se numar de inregistare sau prin posta cu confirmare de primire.  Primirea reclamatiei, va fi confirmata prin aceiasi metoda de transmitere.

8.3. In scopul solutionarii reclamatiilor, dovezile acceptate pot fi documentele de transport/copie a facturii sau chitantei care atesta plata, etc.

8.4. In cazul intarzierilor despagubirile, vor fi de 10% pe zi din tariful serviciului, acestea putand fi acordate si prin compesare.    

8.5. TABITA TOUR  are obligaţia de a soluţiona reclamaţia prealabilă intr-un termen care nu va depasi 3 luni de la data introducerii acesteia.

8.6. În cazul în care reclamaţia adresată furnizorului de servicii poştale nu a fost soluţionată în mod satisfăcător sau nu s-a răspuns la aceasta în termenul prevăzut la art. 8.5. utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autorităţii de reglementare. Plângerea înaintată autorităţii de reglementare va fi însoţită de dovada îndeplinirii procedurii reclamaţiei prealabile. Aceste dispozitii nu condiţionează dreptul niciuneia dintre părţi de a se adresa instanţelor judecătoreşti competente, în condiţiile legii.

8.7. În toate cazurile, termenul pentru înaintarea plângerii sau pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de un an.Termenul de prescripţie  curge de la data depunerii trimiterii poştale. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelaşi obiect a fost înaintată sau nu autorităţii de reglementare.

8.8. Expeditorul poate renunţa la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

 

9 . RĂSPUNDEREA EXPEDITORULUI

 

9.1. Expeditorul răspunde pentru pagubele cauzate TABITA TOUR prin nerespectarea obligaţiilor sale.

 

10. FORŢA MAJORĂ ŞI CAZUL FORTUIT

 

10.1. Forţa majoră şi cazul fortuit exonerează de răspundere TABITA TOUR, în cazul neexecutării obligaţiilor asumate.

10.2. Prin forţă majoră se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil şi insurmontabil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică TABITA TOUR să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate. În cazul în care invocă forţa majoră, TABITA TOUR are obligaţia să o aducă la cunoştinţa expeditorului, în scris ori prin mijloacele de comunicare în masă, în maximum 5 zile de la apariţie, iar dovada forţei majore şi încetarea acesteia se vor comunica în maximum 15 zile de la apariţie.

10.3. Prin caz fortuit se înţelege un eveniment independent de voinţa părţilor, imprevizibil, apărut după încheierea contractului şi care împiedică TABITA TOUR să îşi execute total sau parţial obligaţiile asumate.

 

11. ÎNCETAREA CONTRACTULUI

 

11.1 Contractul încetează în unul din următoarele cazuri:

a) prin predarea trimiterii poştale către destinatar sau returnarea acesteia la expeditor;

b) prin predarea către expeditor a contravalorii bunului care face obiectul serviciului contra ramburs;

c) prin predarea către expeditor a dovezii privind livrarea către destinatar a trimiterii poştale care face obiectul serviciului confirmare de primire;

d) prin acordul părţilor;

e) la expirarea termenului de păstrare de 18 luni;

f) prin imposibilitatea fortuită de executare, timp de 6 luni, a contractului;

g) de drept in conditiile pct. 4.3;

 

12. LEGEA APLICABILĂ. LITIGII

 

12.1. Legea aplicabilă  este legea română.

12.2. Orice litigiu decurgând din sau în legatură cu aceste Conditii generale de furnizare a serviciilor postale, se va soluţiona pe cale amiabilă, iar în lipsa acordului părţilor, prin intermediul instanţelor judecătoreşti competente.
SOCIETATEA  TABITA TOUR   S.R.L.

             Administrator,

 

    SIGHIARTAU Ioan-Eugen