Regulamente campanii si promotii

 

REGULAMENT CAMPANIE TABITA TOUR
”Voucherul de 10!”

SECȚIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI ȘI REGULAMENTUL OFICIAL

1.1. Organizatorul tombolei (denumită în continuare „Campanie”) este TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială Tabita Tour), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 15027110, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J06/395/2002, (denumit în continuare „Organizator”) 

și 

POȘTA TABITA TOUR S.R.L. (sub denumirea comercială PTT Express - by Filadelfia Group), cu sediul în Bistrița, Calea Moldovei nr. 18, județul Bistrița-Năsăud, România, cod unic de înregistrare RO 42927194, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J6/747/2020, (denumit în continuare „Co-organizator”).

1.2. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament, (denumit în continuare „Regulament”) care este obligatoriu pentru toți participanții.

1.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica / completa și/sau schimba Regulamentul Oficial, precum și dreptul de a suspenda și/sau înceta desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a participailor înscriși cu privire la orice modificare din prevederile acestuia.

 

1.4.SECȚIUNEA 2. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII CAMPANIEI

2.1. Campania se va desfășura în perioada 10 iunie - 31 iulie 2021.

2.2. Campania va fi comunicată / se va desfășura în agențiile proprii Tabita Tour, pe site-ul www.tabitatour.ro, dar și pe pagina de Facebook și Instagram Tabita Tour.

 

SECȚIUNEA 3. DREPTURI ȘI CONDIȚIILE DE PARTICIPARE 

 

3.1. Campania este accesibilă tuturor persoanelor fizice, indiferent de naționalitate, domiciliu, rasă, sex sau religie, care respectă prezentul regulament și au peste 18 ani.

3.2. La aceasta Campanie nu pot participa angajați ai Organizatorului și ai tuturor celorlalte companii implicate în această acțiune, precum și rudele de gradul I ale acestora. 

3.3. Participarea la această Campanie are valoare de acceptare integrală, liber consimțită și în afara oricărei constrângeri a prevederilor prezentului regulament. 

3.4. Dreptul de participare la Campanie este anulat automat în situația în care o persoană furnizează date sau informații false, eronate sau necorespunzătoare în completarea datelor personale.

 

SECȚIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

4.1. Desfășurare campanie:

Persoanele care menționează codul „10” și achiziționează bilet cu plecare în perioada 10 iunie - 31 iulie 2021 pe ruta România -> Italia, Franța, Spania primesc un voucher de 10 euro.

 

Voucherul de 10 euro se poate folosi pentru:

 

- Bilet de autocar retur, pe ruta Spania, Franța, Italia -> România cu plecare în perioada 15 august - 30 septembrie 2021

sau

- Livrare la domiciliu în România pentru colete trimise din Spania, Franța, Italia spre România în perioada 15 august - 30 noiembrie 2021.

 

Pentru a beneficia de voucherul de 10 euro trebuie ca la achiziționarea biletelor de autocar să se menționeze codul 10.

Campania nu este valabilă pentru biletele de contract.

 

Câștigătorii promoției oferite în cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea în bani a promoției sau schimbarea acestora cu alte bunuri și nici să solicite schimbarea parametrilor / caracteristicilor promoției.

4.2. Revendicare voucher

Voucherul se poate revendica doar din agențiile proprii Tabita Tour prin prezentarea voucherului sau menționarea seriei și nr. biletului de călătorie (tur).

Premiile nu sunt transmisibile.

SECȚIUNEA 5.  RESPONSABILITĂȚI

5.1. În niciun caz Organizatorul nu va fi responsabil sau răspunzător pentru niciun fel de daune sau pierderi de orice fel, inclusiv daune directe, indirecte, incidente, subsecvente sau punitive, rezultate ca urmare a participării dvs. la acesta Campanie.

 

SECȚIUNEA 6. PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

 

6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul și societățile comerciale implicate în organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile legislației privind protecția datelor cu caracter personal respectiv, ale Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (,,GDPR’’) aplicabil începând cu 25.05.2018. Conform intelesului prevederilor Regulamentului nr. 2016/679, datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate de Organizatori, în calitate de operator. Astfel, în măsura în care doriți sa aflați mai multe informații despre cum se prelucrează datele dvs., puteți contacta Organizatorii utilizând datele de contact precizate în cadrul art.1.1. Suplimentar, Responsabilul de protecția datelor din cadrul Tabita Tour poate fi contactat la adresa de mail dataprotection@filadelfiagroup.com

 

6.2. Participanților în cadrul Campanie le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

 

- dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

 

- dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să fac obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care exista dispoziții legale contrare.

 

- dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit: a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificării către terțe persoane cărora le-au fost dezvăluite datele, a oricărei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), dacă o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 

6.3. Orice persoana care a comunicat Organizatorului, conform prezentului Regulament, datele personale, își poate exercita oricare din drepturile prevăzute mai sus (și în special dreptul de opozitie) printr-o simpla cerere, datata si semnata, adresată direct Organizatorului, la adresa acestuia indicată la Art.1.1 de mai sus.

6.4. Organizatorul se obliga de asemenea sa respecte prevederile Legii, privind protectia datelor personale atat pe durata Evenimentului, cat si ulterior acesteia pe o durată nelimitată de timp, și sa notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice act legat de prelucrarea de date cu caracter personal realizata în legătură cu desfășurarea Campaniei.

6.5. Furnizarea datelor este facultativa și se face în scopul participării dvs. la Campanie.

6.6. Refuzul dumneavoastră determină neînscrierea datelor furnizate de dumneavoastră in baza de date a Organizatorului și implicit participarea dvs. la Campanie.

6.7. Organizatorul garantează confidențialitatea datelor personale ale Participanților

6.8. Informații detaliate privind prelucrarea datelor cu caracter personal pot fi consultate pe pagina de internet a Tabita Tour: https://www.tabitatour.ro/pagina/confidentialitate

 

SECȚIUNEA 7. ÎNCETAREA CAMPANIEI

7.1. Prezenta Campanie va înceta de drept la data de 31.07.2021, ora 23:59 și poate înceta înainte de termen numai în cazul producerii unui eveniment de forță majoră - de natură a face imposibilă derularea, inclusiv în cazul imposibilității Organizatorului, din motive independente de voința sa, de a continua prezenta campanie promoțională

SECȚIUNEA 8. LITIGII 

8.1. În cazul unor litigii apărute între Organizator și participanții la Campanie, acestea vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile implicate în litigiu vor înainta litigiul spre soluționare instanțelor române competente. Legea aplicabilă este legea română.

 

CONDUCEREA,
TABITA TOUR S.R.L.